Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế

suy-dien-va-qui-nap

Suy Diễn và Qui Nạp

Theo Burney (2008), dựa vào qui trình tư duy khoa học, có hai cách tiếp cận nghiên cứu: suy diễn ...